فایل های دسته بندی کارآفرینی - صفحه 1

دفترچه راهنمای تعمیرات یخچال فریزر بی ام اف دوو

دفترچه راهنمای تعمیرات یخچال فریزر بی ام اف دوو

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی و ﺗﻌﻤﯿﺮ آن

جزوه کامل آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی و ﺗﻌﻤﯿﺮ آن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻤﻎ ﮔﻮار و اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﺑﺮ ﺧﻮاص رﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﭘﺨﺖ آرد ﮔﻨﺪم ﺳﻦزده

جزوه کامل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻤﻎ ﮔﻮار و اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﺑﺮ ﺧﻮاص رﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﭘﺨﺖ آرد ﮔﻨﺪم ﺳﻦزده

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اجزوه فزودني هاي مجاز در ماهي و فرآورده هاي آن

مقاله کامل و کاربردی افزودني هاي مجاز در ماهي و فرآورده هاي آن

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تاﺛﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻳﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎن

جزوه کامل و کاربردی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻳﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎن

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آشنایی با بهبود دهنده های نان

جزوه کامل آشنایی با بهبود دهنده های نان

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﻤﻴﻮه ﺟﺎت ،ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ، ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت ، ﺷﺮﺑﺖ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﻤﻴﻮه ﺟﺎت ،ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ، ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت ، ﺷﺮﺑﺖ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت گلاب و تقلبات آن

پاور پوینت جامع و کاربردی گلاب و تقلبات آن

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ايمني كارگاه و کارگاه های ساختمانی

این پاورپوینت در مورد ايمني كارگاه و کارگاه های ساختمانی در 48اسلاید کامل و شامل مقدمه،تعریف، ايمني كارگاه و کارگاه های ساختمانی،ایمنی در کارگاه،وسايل حفاظت فردي،ایمنی کارگاههای ساختمانی،كفش هاي ايمني،كلاه ايمني،حفاظت و ایمنی کارگران و کارکنان،کلاه، کفش و دستکش ایمنی،نکات ایمنی،حفاظت و بهداشت عمومی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی